Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 3 dniowe (22 h)
Termin szkolenia: 16 – 18 listopada 2022 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Symbol szkolenia: KURS AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 1800,00 zł 2214,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 1700,00 zł 2091,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie realizowane w formie rozbudowanych warsztatów inscenizowanych, ma na celu odtworzenie realnych warunków dla realizacji auditu w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

CZĘŚĆ I – TEORETYCZNE RAMY

W części wstępnej kursu uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu:

 • wytycznych dot. audytowania wg PN-EN ISO 19011:2018-08 (planowanie audytów i zarządzanie programem audytów, zasady audytowania, prowadzenie auditów, wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditu);
 • zasad dokumentowania audytów (opracowanie planu auditu, raportu z auditu, dokumentowanie niezgodności i spostrzeżeń).

Po wprowadzeniu teoretycznym do szkolenia, uczestnicy w ramach warsztatów będą przygotowywać się do realizacji auditu (opracowując pytania auditowe) a następnie audytować wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17025.

CZĘŚĆ II – WARSZTATY

W rolę audytowanego wcieli się prowadzący szkolenie, który ze zbiorem opracowanych na potrzeby szkolenia dokumentów i zapisów (tj. przykładowe procedury, przykładowe zapisy) będzie odpowiadał na zadawane pytania oraz prezentował określone dowody auditowe.

Zadaniem uczestników szkolenia, będzie:

 • przeprowadzenie spotkania otwierającego;
 • realizacja auditu – formułowanie pytań audytowych, ocena udostępnianych dokumentów i zapisów pod kątem spełnienia wymagań właściwych dla danego zagadnienia, ocena odpowiedzi audytowanego;
 • dokumentowanie ewentualnych niezgodności i spostrzeżeń;
 • przeprowadzenie spotkania zamykającego.

W części warsztatowej kursu, uczestnicy zdobędą informację:

 • Na co zwracać uwagę w trakcie przygotowania do auditu, przeglądając procedury laboratorium?
 • Na co zwracać uwagę analizując zapisy w laboratorium?
 • Jak formułować pytania w trakcie auditu i w jakiej kolejności je zadawać, aby audit był logiczny i spójny?
 • Jak dostosować techniki auditowania w odniesieniu do auditowanego obszaru?
 • Kiedy stwierdzić niezgodność a kiedy sformułować spostrzeżenie?
 • Jak prawidłowo formułować niezgodności i spostrzeżenia?
 • Jak oceniać plany i działania podjęte przez laboratorium w odniesieniu do naszej niezgodności lub spostrzeżenia?

Materiały prezentowane w trakcie warsztatów jako możliwe rozwiązania na realizację auditu w laboratorium wszelkich wymagań ISO/IEC 17025 oraz wszystkie zapisy z realizacji inscenizowanego auditu poczynione w trakcie szkolenia zostaną udostępnione uczestnikom po zakończeniu szkolenia jako „wartość dodana”, która stanowić będzie cenne źródło inspiracji do realizacji rzeczywistych auditów w laboratorium.

Szkolenie kończy się egzaminem weryfikującym poziom wiedzy uczestników zarówno z zakresu auditowania jak i interpretacji wymagań normy ISO/IEC 17025 – egzamin realizowany w formie pisemnej, składający się z 10 pytań (6 pytań zamkniętych oraz 4 pytania otwarte).

Każdy uczestnik szkolenia (na zakończenie szkolenia) otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia oraz dodatkowo każdy uczestnik który uzyska pozytywny wynik egzaminu otrzyma po szkoleniu „Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium w odniesieniu do wymagań ISO 17025”.

Forma szkolenia: warsztaty uzupełniane o wykład + dyskusja

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej – uwaga: organizator nie zapewnia zakwaterowania – szczegóły poniżej w warunkach świadczenia usług.

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest dla personelu laboratorium, który realizuje audity wewnętrzne wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i pragnie w ramach doskonalenia odświeżyć kompleksową wiedzę z zakresu audytowania oraz sprawdzić się i doskonalić swój warsztat audytorski, poprzez przeprowadzenie auditu w ramach szkolenia oraz poddania się egzaminowi oceniającego poziom wiedzy i umiejętności (poziom szkolenia średniozaawansowany / zaawansowany).

Oczekuje się, aby uczestnicy szkolenia posiadali wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia.

Rekomendowane jest również posiadanie podstawowego doświadczenia w auditowaniu lub odbycie uprzednio podstawowych szkoleń z zakresu auditowania np:

„AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 WG WYTYCZNYCH PN-EN ISO 19011:2018-08 – KURS PODSTAWOWY” (zobacz)

lub

„AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 WG WYTYCZNYCH PN-EN ISO 19011:2018-08 – KURS ZAAWANSOWANY.” (zobacz)

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

kod: kurs auditor wewnętrzny w laboratorium

Kod: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w sali szkoleniowej w centrum Warszawy (przy Alejach Jerozolimskich 81), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem lub materiały udostępnione podczas szkolenia, dodatkowe pliki warsztatowe (EXCEL, Word), zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Polecamy poszukiwania noclegu w okolicy sali szkoleniowej, która mieści się przy Alejach Jerozolimskich 81, po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia, że szkolenie odbędzie się we wskazanym terminie.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: