Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00-15.00))
Termin szkolenia: 08 kwietnia 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Analityka od podstaw
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,90 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób nie posiadających doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub nowo zatrudnionych osób z niewielkim doświadczeniem pracy w chemicznym lub fizykochemicznym laboratorium badawczym, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie wykonywania niezbędnych obliczeń w rutynowych działaniach w praktyce laboratoryjnej.

Szkolenie stanowi I część cyklu szkoleń z zakresu ANALITYKI OD PODSTAW. Cykl składa się z 3 szkoleń, które wzajemnie się uzupełniają, ale każde z nich stanowi odrębne szkolenie. Możliwy jest udział jednego uczestnika w całym cyklu szkoleniowym lub tylko w wybranej części.

Zakres merytoryczny szkolenia ANALITYKA OD PODSTAW 1:

 1. Podstawy obliczeń ilościowych w chemii analitycznej:
 • obliczenia dotyczące stężeń procentowych,
 • obliczenia dotyczące stężeń molowych,
 • obliczenia dotyczące zawartości analitów w próbkach,
 • obliczenia dotyczące przeliczania stężeń,
 • obliczenia dotyczące rozcieńczania, zatężania oraz mieszania roztworów o różnych stężeniach,
 • obliczenia dotyczące przygotowania roztworów o określonym stężeniu (np. z roztworowych materiałów odniesienia lub z substancji stałych, w tym z hydratów).

Przykładowe obliczenia.

 1. Podstawy obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne zachodzące podczas oznaczeń, w tym np.:
 • zobojętniania,
 • kompleksowania,
 • utleniania-redukcji,
 • wytrącania.

Przykładowe obliczenia.

 1. Obliczanie i wyrażanie zawartości badanych parametrów w analizowanych próbkach. Przykładowe obliczenia.
 2. Rodzaje błędów pomiarowych w analizie ilościowej (błędy bezwzględne, względne, przypadkowe, systematyczne, grube, metodyczne, osobowe, aparaturowe).
 3. Przedstawianie wyników badań uzyskiwanych w laboratorium – cyfry znaczące.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych lub fizykochemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu wykonywania niezbędnych obliczeń w rutynowych działaniach w praktyce laboratoryjnej, a posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chce doskonalić swoje umiejętności.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla laboratoriów, które mają lub rozważają rozszerzenie zakresów akredytacji o zakresy elastyczne, w tym dla personelu laboratorium, który odpowiada za zarzadzania elastycznym zakresem akredytacji oraz personelu wykonującego badania i zaangażowanego w wybór, modyfikacje, weryfikacje i walidacje metod.

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: ANALITYKA – ANALIZY KLASYCZNE I INSTRUMENTALNE

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: