Akredytacja laboratorium – zasady, cele.

Akredytacja jest pojęciem coraz częściej używanym i rozpoznawanym w różnych dziedzinach życia. Dla osób związanych z mediami, kojarzy się z akredytacją dziennikarską, dla osób związanych ze szkolnictwem – z akredytacją kierunku studiów, dla osób pracujących w obszarach technicznych – z akredytacją laboratoriów, producentów materiałów odniesienia, organizatorów badań biegłości, jednostek certyfikujących, czy inspekcyjnych. We wszystkich tych obszarach, akredytacja oznacza udzielenie uznania dla działań realizowanych w określonej dziedzinie.

Rozpowszechnienie znaczenia akredytacji w obszarach technicznych to konsekwencja wymagań prawnych. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiają wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosząc się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylając rozporządzenie (EWG) nr 339/93, mającego na celu zapewnić swobodny przepływ towarów we Wspólnocie.

Przepisy europejskie stawiają oczekiwanie, aby produkty objęte swobodnym przepływem towarów we Wspólnocie spełniały wysokie wymagania w zakresie ochrony interesów publicznych. Gwarantując jednocześnie, że swobodny przepływ towarów jest ograniczony w zakresie nie większym niż jest to dozwolone przez wspólnotowe prawodawstwo lub inne przepisy wspólnotowe. Ustalenia te wymusiły na państwach członkowskich implementację przepisów, dotyczących zasad akredytacji, nadzoru rynku, kontroli produktów pochodzących z krajów trzecich oraz oznakowania CE. Na bazie regulacji europejskich, w Polsce opublikowano Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022 poz.1854). Co za tym idzie ustanawiając i powołując do życia krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność – Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Od tego czasu pojęcie akredytacji, a jeszcze częściej akredytacja laboratorium, pojawia się jako jeden z czynników kluczowych przy np. wyborze dostawcy usług laboratoryjnych. Z uwagi na to akredytacja w ujęciu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, to formalne potwierdzenie kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności przez trzecią (niezależną) stronę – w Polsce PCA.

Akredytacja laboratoriów, jest najpopularniejszym obszarem działalności objętej akredytacją w naszym kraju, podobnie jak w innych krajach członkowskich. Przez co bezpośrednio jest powiązana z dużą ilością podmiotów zajmujących się tą działalnością. W Polsce funkcjonuje ponad 1500 akredytowanych laboratoriów.

Co sprawia, że akredytacja laboratorium jest tak popularna?

Akredytacja buduje i umacnia zaufanie do wyników badań czy wzorcowań realizowanych przez laboratorium akredytowane. Uzyskanie i utrzymanie akredytacji wymaga ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania wymagań wynikających z norm międzynarodowych i wytycznych określających wymagania akredytacyjne. Uzyskanie i utrzymywanie akredytacji oznacza, że laboratorium akredytowane zostało ocenione i spełnia wymagania tych norm i wytycznych.

Akredytacja laboratorium wymagania.

Wymagania stawiane laboratoriom ubiegającym się o akredytację, to wdrożenie w działalność laboratoryjną i ustanowienie systemu zarządzania uwzględniającego wymagania:

  •  Norma akredytacyjna – PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących
  • Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne:
    • DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
    • DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów
  • Sektorowe programy akredytacji (gdy zasadne, gdy obowiązują).

 

Jeśli interesuje Państwa proces akredytacji, planujecie Państwo rozpocząć wdrożenie wymagań akredytacyjnych lub identyfikujecie potrzebę wsparcia w tym zakresie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych usług szkoleniowych i doradczych. Szkolenia dostępne są na stronie głównej, natomiast indywidualna oferta przygotowywana jest na zapytanie Klienta, które prosimy kierować na maila mk@msedu.pl

Grono naszych ekspertów o wyróżniających się kompetencjach i doświadczeniu po rozpoznaniu problemu zaproponuje najlepsze rozwiązanie i zagwarantuje wsparcie merytoryczne w drodze do uzyskania akredytacji jak jej utrzymywania.