POLITYKA PRYWATNOŚCI MS EDU:
KLAUZULA INFORMACYJNA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ODOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych przez MS EDU Mariusz Szkolmowski informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MS EDU Mariusz Szkolmowski, z siedzibą przy ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa, NIP 5271689364, REGON 380384500 (dalej “Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W zakresie uzyskanej przez Państwa zgody dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poniżej cele, kategorie danych oraz czas w jakim możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
  Kategoria danych Źródło informacji Cele przetwarzania Czas przetwarzania
  Dane Klientów (imię, nazwisko, organizacja w której pracuje i jej adres, numer kontaktowy, e-mail) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach lub innych wydarzeniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez ADO
  • Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  Zgodnie z obowiązującymi
  Przepisami prawa, z uwzględnieniem
  przepisów: podatkowych,
  dotyczących przedawnienia
  roszczeń oraz wykonaniem
  obowiązków archiwizacyjnych ADO
  Dane Klientów (imię, nazwisko, organizacja w której pracuje i jej adres, numer kontaktowy, e-mail) Formularz kontaktowy na stronie internetowej www.msedu.pl
  • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  Zgodnie z obowiązującymi
  Przepisami prawa, z uwzględnieniem
  przepisów: podatkowych,
  dotyczących przedawnienia
  roszczeń oraz wykonaniem
  obowiązków archiwizacyjnych ADO, lub jeśli udzielili Państwo zgody marketingowe – do czasu wycofania udzielonej zgody
  Dane Klientów (imię, nazwisko, organizacja w której pracuje i jej adres, numer kontaktowy, e-mail).
  Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z ADO
  Dane otrzymywane
  podczas rozmów, spotkań,
  kontaktów telefonicznych,
  korespondencji e-mail, korespondencji papierowej,
  korespondencji w ramach
  formularzy elektronicznych
  • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  Zgodnie z obowiązującymi
  Przepisami prawa, z uwzględnieniem
  przepisów: podatkowych,
  dotyczących przedawnienia
  roszczeń oraz wykonaniem
  obowiązków archiwizacyjnych ADO, lub jeśli udzielili Państwo zgody marketingowe – do czasu wycofania udzielonej zgody
  Dane osoby zapisanej (imię, nazwisko, adres e-mail) Newsletter – dane z formularza na www
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  Zgodnie z obowiązującymi
  Przepisami prawa, z uwzględnieniem
  przepisów: podatkowych,
  dotyczących przedawnienia
  roszczeń oraz wykonaniem
  obowiązków archiwizacyjnych ADO, lub jeśli udzielili Państwo zgody marketingowe – do czasu wycofania udzielonej zgody
 4. W przypadku składanych zapytań lub zamówień przez stronę internetową zarządzaną przez Administratora w celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych:
  a) adres e-mail, imię nazwisko, adres, numer telefonu;
  b) nazwa firmy i jej NIP (dodatkowo w przypadku firm).
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
  a) podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
  b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody lub realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.
 8. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem MS EDU Mariusz Szkolmowski drogą pocztową na adres: MS EDU, ul. Lubomira 4/4, 04-002 Warszawa, telefonicznie 665 50 50 15 lub wysyłając maila na adres: ado@msedu.pl.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) Szyfrowanie danych przesyłanych przez formularz kontaktowy;
  b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 12. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt poprzez e-mail: ado@msedu.pl.