O czym pamiętać przed szkoleniem z norm laboratoryjnych?

Decydując się na wybór danego szkolenia z norm laboratoryjnych, często kierujemy się jego interesującym tytułem. Jednak warunkowanie wyboru takim kryterium, nie zawsze może przynieść oczekiwany efekt.

Każde laboratorium powinno w sposób racjonalny i przemyślany określać potrzeby szkoleniowe, proporcjonalnie do bieżących i planowanych działań oraz z uwzględnieniem zasadności i racjonalności w dysponowaniu środkami finansowymi.

Jak identyfikować potrzeby szkoleniowe laboratorium?

Do identyfikacji potrzeb szkoleniowych posłużyć mogą m.in. dane dotyczące:

 • zakresu prowadzonej działalności laboratoryjnej oraz kierunków jej rozwoju,
 • zmian w zakresie działalności laboratoryjnej, w tym w wymaganiach,
 • identyfikowanych obszarów wymagających doskonalenia w ramach audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • indywidualnych zgłoszeń personelu w zakresie potrzeby podtrzymania i/lub podnoszenia i/lub uzupełnienia kompetencji;
 • wyników bieżącego nadzoru nad personelem;
 • wyników okresowego monitorowania kompetencji personelu.

Laboratoria identyfikując potrzebę szkoleniową, powinny określać zakres tematyczny szkolenia, nie skupiając całej uwagi na samym tytule szkolenia. Mając sprecyzowane oczekiwania, w tym przede wszystkim zakres tematyki szkolenia, zabieramy się za poszukiwania dostawcy usługi szkoleniowej, aby spełniał on wszelkie nasze wymagania.

O czym pamiętać przed szkoleniem z norm laboratoryjnych?

 • właściwym zidentyfikowaniu potrzeby szkoleniowej (zakresu merytorycznego szkolenia proporcjonalnie do naszych potrzeb);
 • liczbie personelu do przeszkolenia;
 • formie szkolenia (stacjonarnie lub online; szkolenie otwarte – uczestniczą osoby z różnych laboratoriów / szkolenie zamknięte – dedykowane tylko dla mojego laboratorium)
 • formule (warsztaty, wykłady, ćwiczenia) – proporcja wykładu do ćwiczeń w odniesieniu do obszaru tematycznego szkolenia;
 • kompetencjach trenera realizującego szkolenie (doświadczenie, wiedza, praktyka, opinie innych)
 • zapoznaniu się z programem szkolenia, w tym z ewentualnymi wymaganiami do realizacji w ramach uczestnictwa w szkoleniu np. szkolenie online wymaga odpowiednich narzędzi informatycznych, odpowiedniej przeglądarki do właściwego odbioru szkolenia.

Jak przygotować się do szkolenia laboratoryjnego z zakresu ISO 17025?

Uczestnictwo w każdym szkoleniu ma dostarczyć wiedzy i rozwiać wszelkie wątpliwości, które stały się przyczyną identyfikacji takiej potrzeby szkoleniowej. Dlatego skuteczny udział w szkoleniu to nie tylko samo uczestnictwo, ale także przygotowania do szkolenia ISO 17025.

W ramach przygotowania do szkolenia ISO 17025 ważne, aby:

 • zapewnić właściwe narzędzia do możliwości pełnego uczestnictwa w szkoleniu online – właściwa przeglądarka, mikrofon, stabilne łącze internetowe;
 • jednoznaczna identyfikacja naszych wątpliwości / naszych problemów, które stanowiły podstawę wybory szkolenia – np. spisane jako pytania na szkolenie;
 • dokumenty opisujące wymagania – np. norma systemowa w której w ramach przygotowania do szkolenia ISO 17025 możemy zidentyfikować (zaznaczyć) obszary wymagające uwagi. Jednocześnie praca z normą w trakcie szkolenia, do której często są odwołania, uczy nas efektywnego korzystania z normy.
 • własne dokumenty systemu zarządzania i/lub zapisy celem weryfikacji ich poprawności / identyfikacji obszarów do doskonalenia w odniesieniu do treści omawianych na szkoleniu.

Wiele szkoleń w swej formule daje również możliwość prezentowania przez uczestników szkoleń własnych rozwiązań systemowych  i możliwość konsultacji tych rozwiązań w trakcie szkolenia (jak np. szkolenia organizowane przez MSedu), co daje dodatkową, spersonalizowaną „wartość dodaną ze szkolenia”.

Udział w szkoleniach ma zapewnić efektywność prezentującą się w naszych działaniach realizowanych na rzecz naszego laboratorium oraz dostarczyć dowodów naszemu Kierownictwu na dobrze zainwestowane pieniądze. Dlatego, aby uzyskać pełną efektywność podejmowanych działań szkoleniowych, warto mieć świadomość o czym pamiętać przed szkoleniem z norm laboratoryjnych i z jakich powodów się na nie decydujemy.