Chcesz aby twoja dokumentacja została zweryfikowana przed auditem zewnętrznym?

Chcesz przeprowadzić audit wewnętrzny metodą zdalną w formie przeglądu dokumentacji?

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty MS EDU przy realizacji audytów wewnętrznych w laboratorium

 

 

AUDITY WEWNĘTRZNE

  • Kompleksowy audit wewnętrzny w obszarze systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ocena wdrożenia wprowadzonych zmian systemowych w praktykę laboratorium:
  1. na miejscu w Laboratorium;
  2. online – audit zdalny w formie przeglądu dokumentacji i zapisów Laboratorium oraz połączenia online w celu omówienia wyników auditu i przeprowadzenia ewentualnych konsultacji.
  • ​​Przeprowadzenie auditu technicznego wraz z obserwacją wykonywania przez personel badań:
  1. na miejscu w Laboratorium;
  2. online – audit zdalny w formie przeglądu dokumentacji i zapisów Laboratorium oraz połączenia online w celu omówienia wyników auditu i przeprowadzenia ewentualnych konsultacji.
  • Audit z zakresu pobieranie próbek oraz pomiarów terenowych:
    1. ​Pomiary terenowe:

Woda i ścieki- pH, przewodność elektryczna właściwa, potencjał redox, stężenie chloru ogólnego, wolnego oraz związanego.

Środowisko ogólne, gazy składowiskowe- Stężenie metanu, ditlenku węgla, tlenu, prędkość, emisja ditlenku węgla i metanu.
Poziom zwierciadła wody – woda podziemna.

  1. Pobieranie próbek:

Woda na pływalniach, ścieki, woda podziemna, gleby, woda do spożycia, woda z rzek i strumieni, kruszywa, osady ściekowe, kompost, odpady – pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

Jeżeli interesuje Państwa oferta w tym zakresie, prosimy o przesłanie zapytania na adres: mk@msedu.pl.

Odpowiemy na każde zapytanie i dołożymy starań, aby przygotować dla Państwa ofertę.

KOMPLEKSOWY AUDYT WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM BADAWCZYM– ZAKRES I FORMA OFEROWANEJ POMOCY

MS EDU korzysta z wieloletniego doświadczenia specjalistów-audytorów, którzy prowadzą czynności kontrolne i nadzorujące np. w laboratoriach chemicznych czy mikrobiologicznych. Audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym dostarcza wiedzy o słabych punktach systemu i prezentuje konkretne sugestie odnośnie do możliwych działań naprawczych. Kompleksowy audyt wewnętrzny w laboratorium w obszarze systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dokonuje oceny wdrożenia systemu zarządzania w praktykę laboratorium oraz skuteczność jego utrzymywania. Audyty prowadzimy w formie stacjonarnej i online. Zdalny audit systemu zarządzania w laboratorium skupia się na analizie dokumentacji i zapisów oraz  ocenie wdrożonych procedur. Omówienie wyników audytu następuje w formie połączenia internetowego i konsultacji wideo.

Oferujemy również przeprowadzenie auditu technicznego wraz z obserwacją wykonywania przez personel badań w czasie rzeczywistym. Audit techniczny w laboratorium w formie stacjonarnej dokonuje bieżącej weryfikacji procedur, zestawiając je z normami ISO opisującymi standardy prac laboratoryjnych. Specjaliści MS EDU natychmiast wyłapują wszelkie nieścisłości, jakie mogą okazać się zarzewiem poważnych problemów technicznych. Audyt systemowy w laboratorium w wersji online jest natomiast odpowiedzią na dynamikę wdrażanych zmian, wynikających z okresowo zmieniających się wymagań, w tym szczególnie wymagań akredytacyjnych. Audit techniczny w laboratorium skupia się na ocenie kompetencji technicznych personelu, w tym biegłości  realizowanych metod.

Oferta MS EDU obejmuje również audit wewnętrzny w laboratorium z zakresu pobierania próbek oraz badań terenowych. Pomiary terenowe uwzględniają następujące elementy:

– Woda i ścieki – pH, przewodność elektryczna właściwa, potencjał redox, stężenie chloru ogólnego, wolnego oraz związanego. Środowisko ogólne, gazy składowiskowe – Stężenie metanu, ditlenku węgla, tlenu, prędkość, emisja ditlenku węgla i metanu.

Poziom zwierciadła wody – woda podziemna.

Audit wewnętrzny w laboratorium w zakresie pobierania próbek dotyczy wody na pływalniach, ścieków, wody podziemnej, gleby, wody do spożycia, wody z rzek i strumieni, kruszywa, osadów ściekowych, kompostu, czy odpadów. Pobieranie próbek jest podstawową czynnością do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

AUDIT TECHNICZNY W LABORATORIUM – ZALETY DELEGOWANIA CZYNNOŚCI AUDYTORSKICH DO FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

Nawiązując współpracę z MS EDU, otrzymujesz kompletny audyt systemowy oraz audit techniczny w laboratorium, prowadzony przez ekspertów w danej dziedzinie. Wyszkolenie własnych audytorów wewnętrznych wymaga inwestycji czasu i środków i nie może wchodzić do puli działań realizowanych ad hoc. Oferowany przez nas audyt wewnętrzny w laboratorium badawczym okazuje się skuteczną alternatywą, wykorzystującą wiedzę i praktyczne doświadczenia specjalistów np. ds. badań chemicznych i mikrobiologicznych. Kompetencje naszych audytorów pozwalają na realizację skutecznych audytów w laboratorium. Realizując audit systemowy w laboratorium o dowolnym profilu działania, dostarczamy klarownych wskazówek odnośnie do procedur wymagających poprawy w kontekście wymagań akredytacyjnych. Korzystając z oferty MS EDU na audyt wewnętrzny w laboratorium, nadajesz właściwy kierunek działań doskonalących. Audyt techniczny ujawni wszelkie niedociągnięcia odbijające się echem na ważności badań. Wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu zarządzania pracą w laboratorium w dużej mierze bazuje na pracy audytorów, dostarczających kluczowych informacji dla poznania i wyeliminowania najsłabszego ogniwa. Audyty systemowe prowadzone przez MS EDU zyskały ogólnokrajowe uznanie za dokładność i kompleksowość, sprawdzając się w różnych typach laboratoriów.