System akredytacji w Polsce

System akredytacji działający w Polsce prowadzony jest przez Polskie Centrum Akredytacji, która jest krajową jednostką akredytacyjną, upoważnioną na mocy prawa do prowadzenia działalności akredytacyjnej jednostek oceniających zgodność.

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad takimi jednostkami jak: laboratoria badawcze, laboratoria wzorcujące, laboratoria medyczne, jednostki inspekcyjne, organizatorzy badań biegłości (PT), producenci certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM), jednostki certyfikujące wyroby, systemy zarządzania i osoby, ale również biobanki, czy weryfikatorzy EMAS i GHG.

Z punktu widzenia działalności szkoleniowej i doradczej MS EDU kieruje swoje usługi głównie do:

  • Laboratoriów badawczych
  • Laboratoriów wzorcujących
  • Organizatorów PT/ILC
  • Producentów CRM oraz laboratoriów produkujących CRM in-house
  • Jednostek inspekcyjnych
  • Laboratoriów medycznych

Proces akredytacji jest wielce złożony i wymaga dużego przygotowania się podmiotu ubiegającego się o akredytację. Aby poznać szczegółowe zasady akredytacji należy udać się na stronę internetową PCA i zapoznać się z szeregiem dokumentów ogólnych (tzw. Dokumenty DA, np. DA-01, DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA, etc. do DA-11 oraz szereg Komunikatów i Formularzy przygotowanych przez jednostkę akredytacyjną. Ponadto dla danych podmiotów są przygotowane oddzielne dokumenty: wymagania/wytyczne z którymi należy się zapoznać i wdrożyć.

Część wymagań może okazać się zawiła i trudna do interpretacji, dlatego ważnym uzupełnieniem informacji znajdujących się na stronie PCA mogą być szkolenia lub konsultacje, które pomagają przygotować się do procesu akredytacji.

.

Akredytacja laboratorium – zasady i cele.

Laboratoria badawcze, wzorcujące czy pobierające próbki działające w Polsce w wielu obszarach działania na bazie wymagań prawnych mają obowiązek posiadania akredytacji. Jest też szereg dziedzin badań, gdzie nie ma obowiązku akredytacji, mimo to duża liczba laboratoriów działających w kraju decyduje się ubiegać o akredytację laboratorium.

Termin akredytacja oznacza: „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności” – zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006.

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów, do wykonywania określonych czynności.

Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu, a w Polsce taką jednostką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Wymagania akredytacyjne, zarówno dla jednostki akredytacyjnej – PCA, jak i dla podmiotów ubiegających się o akredytację, np. laboratoriów, określają międzynarodowe normy i wytyczne.

Akredytacja laboratorium jest zatem dużym wyzwaniem dla podmiotów które się o nią ubiegają, ponieważ wiążę się z wieloetapowym przygotowaniem do procesu oceny i następnie nadzoru ze strony jednostki akredytującej oraz z określonymi kosztami.  Jednak uczestniczenie laboratoriów w precesje akredytacyjnym i akredytacja laboratorium ma na celu dostarczenie wielu korzyści dla wielu stron tego procesu. Przede wszystkim wiele korzyści płynie dla samego laboratorium, a do nich możemy zaliczyć:

  • korzyści z możliwości świadczenia usług bez ograniczeń krajowych, na skalę międzynarodową dla instytucji w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA);
  • korzyść z posiadania certyfikatu jakości, który plasuje laboratorium wyżej na rynku usług laboratoryjnych niż konkurencję która certyfikatu akredytacyjnego nie posiada;
  • laboratorium akredytowane budzi większe zaufanie wśród klientów ponieważ jest oceniane przez stronę niezależną.

Sprawnie działający system akredytacji i chęć ubiegania się o akredytację wielu podmiotów przynosi też wiele korzyści konsumentom, administracji państwowej, ale również przemysłowi czy biznesowi.

Laboratorium akredytowane po uzyskaniu certyfikatu akredytacji będzie nadal, nieustannie zobligowane do doskonalenia i podnoszenia swoich kompetencji. PCA podczas ocen w nadzorze, czyli podczas kolejnych audytów realizowanych w laboratorium ocenia, czyli sprawdza i potwierdza, czy dane laboratorium nadal może posiadać certyfikat akredytacji.

Akredytacja laboratorium – wymagania

Wymagania akredytacyjne dla laboratorium są to zarówno wymagania norm międzynarodowych (normy ISO, normy ISO/IEC), ale również rozporządzenia, czy inne wymagania akredytacyjne zawarte np. w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji.

Oferta MS EDU zarówna szkoleniowa jak i konsultacyjna pozwala przygotować się laboratorium do akredytacji oraz ją utrzymać przez lata. Zapraszamy na nasze szkolenia lub do kontaktu telefonicznego w celu omówienia Państwa potrzeb w kwestiach doradczych, konsultacyjnych, czy realizacji audytów wewnętrznych w laboratorium.

ZAKUP USŁUGI WZORCOWANIA (spójność pomiarowa) Column 2 Value