Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14 h (8.00-15.00))
Termin szkolenia: 08-09 kwietnia 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: auditor wewnętrzny z EGZ
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 850,00 zł 1045,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 750,00 zł 922,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny

cel szkolenia:

szkolenie realizowane w formie warsztatów inscenizowanych, ma na celu odtworzenie realnych warunków dla realizacji auditu w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Uczestnicy w ramach warsztatów będą przygotowywać się do realizacji auditu (opracowując pytania auditowe) a następnie audytować wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17025.

WARSZTATY

W rolę audytowanego wcieli się prowadzący szkolenie, który ze zbiorem opracowanych na potrzeby szkolenia dokumentów i zapisów (tj. przykładowe procedury, przykładowe zapisy) będzie odpowiadał na zadawane pytania oraz prezentował określone dowody auditowe.

Zadaniem uczestników szkolenia, będzie:

 • przeprowadzenie spotkania otwierającego;
 • realizacja auditu – formułowanie pytań audytowych, ocena udostępnianych dokumentów i zapisów pod kątem spełnienia wymagań właściwych dla danego zagadnienia, ocena odpowiedzi audytowanego;
 • dokumentowanie ewentualnych niezgodności i spostrzeżeń;
 • przeprowadzenie spotkania zamykającego.

W części warsztatowej kursu, uczestnicy zdobędą informację:

 • na co zwracać uwagę w trakcie przygotowania do auditu, przeglądając procedury laboratorium?
 • na co zwracać uwagę analizując zapisy w laboratorium?
 • jak formułować pytania w trakcie auditu i w jakiej kolejności je zadawać, aby audit był logiczny i spójny?
 • jak dostosować techniki auditowania w odniesieniu do auditowanego obszaru?
 • kiedy stwierdzić niezgodność a kiedy sformułować spostrzeżenie?
 • jak prawidłowo formułować niezgodności i spostrzeżenia?
 • jak oceniać plany i działania podjęte przez laboratorium w odniesieniu do naszej niezgodności lub spostrzeżenia?

Materiały prezentowane w trakcie warsztatów jako możliwe rozwiązania na realizację auditu w laboratorium wszystkich wymagań ISO/IEC 17025 oraz wszystkie zapisy z realizacji inscenizowanego auditu poczynione w trakcie szkolenia zostaną udostępnione  uczestnikom po zakończeniu szkolenia jako „wartość dodana”, która stanowić będzie cenne źródło inspiracji do realizacji rzeczywistych audytów w laboratorium.

Szkolenie kończy się egzaminem weryfikującym poziom wiedzy uczestników zarówno z zakresu audytowania jak i interpretacji wymagań normy ISO/IEC 17025 – egzamin realizowany w formie pisemnej, składający się z 10 pytań (6 pytań zamkniętych oraz 4 pytania otwarte).

Każdy uczestnik szkolenia (na zakończenie szkolenia) otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia oraz dodatkowo każdy uczestnik który uzyska pozytywny wynik egzaminu otrzyma po szkoleniu „Certyfikat auditora wewnętrznego w laboratorium w odniesieniu do wymagań ISO 17025”.

Forma szkolenia: warsztaty uzupełniane o wykład / przykłady z działalności laboratoryjnej

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratorium, który realizuje audity wewnętrzne wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
i pragnie w ramach doskonalenia odświeżyć kompleksową wiedzę z zakresu audytowania oraz sprawdzić się i doskonalić swój warsztat audytorski, poprzez przeprowadzenie auditu w ramach szkolenia oraz poddania się egzaminowi oceniającego poziom wiedzy i umiejętności. Oczekuje się, aby uczestnicy szkolenia posiadali wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia. W ramach odbytych wcześniej kursów rekomendowane jest odbycie uprzednio np. następujących szkoleń:

„AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 WG WYTYCZNYCH PN-EN ISO 19011:2018-08 – KURS PODSTAWOWY

oraz

„AUDIT WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 WG WYTYCZNYCH PN-EN ISO 19011:2018-08 – KURS ZAAWANSOWANY.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Kurs Auditor Wewnętrzny w Laboratorium z EGZ

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: