Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 20 listopada 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: PCR_real-time PCR
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Wymagania od A do Z dla techniki PCR, real-time PCR

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników umiejętności, wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w wykorzystaniu techniki PCR, real-time PCR oraz informacji jak prawidłowo, zgodnie z wymaganiami zorganizować Laboratorium badań molekularnych.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Wymagania dotyczące:
  • Personel
  • Warunki środowiskowe- organizacja pracy w laboratorium akredytowanym stosującym metody PCR
  • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy
  • Podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR
  • Izolacja DNA oraz sposoby oceny skuteczności tego procesu
  • Wymagania dotyczące wyposażenia i odczynników laboratorium – wyposażenie stosowane w badaniach PCR i real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania
  • Optymalizacji reakcji PCR i real-time PCR
  • Rodzaje elementów kontrolnych stosowanych w PCR
  • Walidacja /weryfikacja metod badawczych w świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – metody PCR i real-time PCR
  • Potwierdzenie ważności wyników badań.
  • Postępowanie z obiektami do badań.
  • Zapisy techniczne
  • Zasady przedstawiania wyników badań

Forma szkolenia: wykłady z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za utrzymanie lub wdrożenie techniki PCR, real-time PCR .

Nasz wykładowca: dr Halina Wróblewska – doktorat z zakresu mikrobiologii.

Wieloletni pracownik – stanowisko Kierownik i pełniący funkcję Kierownika ds. Jakości akredytowanych laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki środowiskowe, żywnościowe, materiału biologicznego.

Organizacja i Kierownik (pełniący funkcję Kierownika ds. Jakości) pierwszego w Polsce  laboratorium badania  żywności genetycznie modyfikowanej, umieszczenie laboratorium GMO na liście laboratoriów referencyjnych Ministerstwa Zdrowia, uzyskanie akredytacji laboratorium w zakresie badań jakościowych i ilościowych GMO, umieszczenie laboratorium na liście ENGL, a także współpraca laboratorium ze Wspólnotowym Referencyjnym Laboratorium w miejscowości Ispra (Włochy) – jako laboratorium Referencyjne i Narodowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium mikrobiologicznym, molekularnym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów: Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, toksykologii, a także zagadnień związanych z systemem zarządzania, z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz monitorowaniem ważności badań prowadzonych w laboratorium.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie wykładowca na uczelniach wyższych UW, SGGW Warszawa oraz prowadzi działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń oraz współpraca z krajową jednostką akredytującą.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: PCR, real-time PCR

Algorytmy postępowania przy potwierdzaniu (proces weryfikacji/ walidacji) prawidłowości realizacji  metod molekularnych (PCR i real-time PCR) w warunkach laboratorium.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji pracowników w zakresie biologii molekularnej oraz poznanie aktualnych wymagań w zakresie walidacji/weryfikacji stosowanych metod badawczych techniką PCR i real-time PCR

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań organizacji udzielającej uznania w procesie walidacji/weryfikacji metod;
 2. Metody badań – walidacja/weryfikacja /Zakres walidacji/weryfikacji metod molekularnych:
  • Jakościowych
  • Ilościowych
  • Izolacji DNA
 1. Etapy walidacji/weryfikacji techniki PCR i real-time PCR;
 2. Zbadanie i udokumentowanie cech charakterystycznych metody analitycznej – parametry i kryteria walidacji, statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod;
 3. Dokładność metody badawczej: techniki sprawdzania dokładności metody (wykorzystanie CRM lub RM, zastosowanie metody odniesienia, badanie odzysku, badania i porównania międzylaboratoryjne);
 4. Powtarzalność i precyzja pośrednia metody badawczej: definicje, sposoby wyznaczania, granica powtarzalności i odtwarzalności;
 5. Granica wykrywalności i oznaczalności: praktyczne sposoby wyznaczania dla różnych metod badawczych: jakościowych, ilościowych, screening w technice PCR i real-time PCR;
 6. Szacowanie niepewności dla w/w metod;
 7. Definicje, niepewność standardowa, złożona niepewność standardowa, niepewność rozszerzona, współczynnik rozszerzenia – przydatne praktyczne wzory;
 8. Źródła niepewności. Zasady konstruowania budżetu niepewności, zarządzanie niepewnością. Wykorzystanie niepewności przy interpretacji wyników badań (pomiarów);
 9. Przykłady walidacji wybranej metody badawczej wraz z identyfikacją składowych niepewności i oszacowaniem niepewności wyniku badania.

Forma szkolenia: wykład i ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za proces walidacji/weryfikacji metod techniką PCR i real-time PCR.

Wykonując badania w laboratorium biologii molekularnej i chcesz postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze badań molekularnych powinieneś znać:

 • wymagania w zakresie walidacji stosowanych metod badawczych;
 • sposoby walidacji metod badawczych;
 • techniki wyznaczania parametrów metod badawczych;
 • sposoby szacowania niepewności wyniku badania.

Nasz wykładowca: dr Halina Wróblewska – doktorat z zakresu mikrobiologii.

Wieloletni pracownik – stanowisko Kierownik i pełniący funkcję Kierownika ds. Jakości akredytowanych laboratoriów mikrobiologicznych badających próbki środowiskowe, żywnościowe, materiału biologicznego.

Organizacja i Kierownik (pełniący funkcję Kierownika ds. Jakości) pierwszego w Polsce  laboratorium badania  żywności genetycznie modyfikowanej, umieszczenie laboratorium GMO na liście laboratoriów referencyjnych Ministerstwa Zdrowia, uzyskanie akredytacji laboratorium w zakresie badań jakościowych i ilościowych GMO, umieszczenie laboratorium na liście ENGL, a także współpraca laboratorium ze Wspólnotowym Referencyjnym Laboratorium w miejscowości Ispra (Włochy) – jako laboratorium Referencyjne i Narodowe.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium mikrobiologicznym, molekularnym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów: Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, toksykologii, a także zagadnień związanych z systemem zarządzania, z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz monitorowaniem ważności badań prowadzonych w laboratorium.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie wykładowca na uczelniach wyższych UW, SGGW Warszawa oraz prowadzi działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń oraz współpraca z krajową jednostką akredytującą.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: PCR, real-time PCR

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: