Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (15h)
Termin szkolenia: 05 – 06 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 790,00 zł 971,70 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest omówienie w sposób praktyczny, poparty licznymi przykładami wszystkich wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz innych wymagań akredytacyjnych, zwracając uwagę na aktualne problemy i wyzwania laboratoriów.

Omawiane zagadnienia w  obszarach w których pojawiają się niezgodności i spostrzeżenia w wyniku audytów wewnętrznych i zewnętrznych,  zostaną analizowane na przykładach w formule warsztatowej.

Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia:

 • Bezstronności, w tym zwrócenie uwagi na możliwe mechanizmy chroniące bezstronność laboratorium;
 • Poufności;
 • Wymagań dotyczących struktury;
 • Wymagań dotyczących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem w formie warsztatów:
  1. postępowania z personelem, określania wymagań kompetencyjnych dla personelu, jego nadzorowania i monitorowania kompetencji personelu,
  2. wymagań w zakresie wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz (w tym podwykonawstwo), ze szczególną uwagą na specyfikowanie wymagań dla zamawianych usług/wyrobów oraz wymagań dla dostawców;
 • Wymagań dotyczących procesu, ze szczególnym uwzględnieniem w formie warsztatów:
  1. zasady podejmowania decyzji dla stwierdzenia zgodności, wynikające z ILAC-G8:09/2019, w tym ustalenia z klientem na etapie przeglądu zapytań, ofert i umów oraz przedstawianie stwierdzeń w sprawozdaniach z badań,
  2. wymagania polityki PCA  DA-05 dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, w tym określenie częstości i poziomu uczestnictwa w PT oraz omówienie obowiązków akredytowanych laboratorium wynikających z polityki,
  3. wymagania polityki PCA DA-06 dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej, w tym możliwe źródła spójności pomiarowej (wzorcowanie, certyfikowane materiały odniesienia) oraz wymagania dla kompetentnych dostawcy tych usług/wyrobów;
 • Wymagań dotyczących systemu zarzadzania, ze szczególnym uwzględnieniem w formie warsztatów:
  1. podejścia do identyfikacji i dokumentowania działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do prowadzonej działalności laboratoryjnej (w tym bezstronność oraz poziom i częstość uczestnictwa w PT),
  2. „nowe” podejście normy do działań korygujących,
  3. planowanie i realizacja auditów wewnętrznych w laboratorium, z uwzględnieniem zasad opracowania programu audytów wewnętrznych i jego zawartości (częstotliwość, metody auditu, odpowiedzialności, raportowanie), przeprowadzania audytów, wymagań kompetencyjnych dla auditorów wewnętrznych;

W części warsztatowej realizowanej w formie online, uczestnikom szkolenia prezentowane będą przykładowe, gotowe rozwiązania systemowe możliwe do zastosowania w laboratorium. Wszystkie dodatkowe, prezentowane materiały zostaną przekazane uczestnikom jako „wartość dodana” ze szkolenia.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów z warsztatami na przykładowych rozwiązaniach systemowych

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, zarówno dla planującego wdrożyć lub będącego w trakcie wdrażania systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, jak i tych osób które chcą się doskonalić oraz zapoznać z bieżącymi problemami występującymi w laboratoriach.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Norma ISO 17025 – wymagania dotyczące systemu zarządzania

kod: SYSTEM ZARZĄDZANIA WG ISO 17025

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: